Bone Powder Necklace
Tiki #3 Sea Turtle
(Brown/White)