Bone Powder Necklace
Tiki #7 Sea Turtle
(Brown/White)