Mini Ikaika Warrior Head
Feathers (Navy/White)
Beads (Blue/White)